LOVRENC NA POHORJU

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na podlagi določil 46. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 do 57/11; ZGJS), 122. člena Obligacijskega zakonika (UL RS, št. 97/07-upb do 20/18; OZ)) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/16- uradno prečiščeno besedilo, 46/17), na svoji 15. redni seji 10. junija 2021 podal soglasje za sklenitev Koncesijske pogodbe o izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju z družbo Komunala Odtok, komunalne storitve, d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor.

Podjetje Komunala ODTOK je od 1.7.2021 dalje izvajalec GJS čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Lovrenc na Pohorju in s tem prevzema vse pravice in obveznosti Koncesijske pogodbe za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Lovrenc na Pohorju.

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro,
Urška Jan tel: 041 618 136,
urska.jan@odtok.si

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si

Informacije v zvezi s priključkom na JKO: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si 

Javljanje napak na omrežju, Čistilna naprava: 

Marko Debelak, tel: 041 80 80 40