Ruše

V Občini Ruše je obstoječe kanalizacijsko omrežje pretežno mešanega in gravitacijskega tipa, razen novejših kanalov v naseljih Ruše (Viadukt, »Mirje«, Vinska pot), Bezena in Bistrica ob Dravi z Logom, ki so ločenega tipa. Stanje obstoječega kanalizacijskega omrežja po naseljih je razvidno iz spodnje preglednice.

V naselju Ruše je zgrajenega 25,9 km kanalizacijskega omrežja večinoma mešanega tipa, nanj pa je priključenega cca. 80 % prebivalstva.

V naselju Bistrica ob Dravi z Logom je kanalizacija izgrajena v osrednjem delu naselja Bistrica ob Dravi, deloma tudi v vzhodnem ter v severnem delu Loga, skupaj 9,5 km kanalov. Razen najstarejše kanalizacije na območju blokovne izgradnje, ki je mešanega tipa, so kanali večinoma ločenega tipa (fekalna kanalizacija). Naselje Bezena ima zgrajenega 7,0 km kanalizacijskega omrežja ter mobilno ČN. V naselju Smolnik je bila v letu 2012 zaključena izgradnja 2,1 km kanalizacijskega omrežja mešanega tipa, odpadne vode se čistijo na ČN Geberit. Naselje Fala nima urejene kanalizacije za odpadne vode. Ureditev fekalne odpadne vode je rešena z izgradnjo posameznih greznic in MKČN.

V ostalih naseljih in zaselki Občine Ruše (Lobnica, …) je poselitev zelo razpršena in pretežno ne omogoča izgradnje skupnih kanalizacijskih omrežij. Ureditev fekalne odpadne vode je rešena z izgradnjo posameznih greznic in MKČN. V občini Ruše so trenutno 4 ČN. Komunala Odtok izvaja GJS od 1.1.2021.

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro,
Urška Jan tel: 041 618 136,
urska.jan@odtok.si

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si

Informacije v zvezi s priključkom na JKO: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si 

Javljanje napak na omrežju, Čistilna naprava: 

Marko Debelak, tel: 041 80 80 40